Drzewa pomnikowe Podkarpacia

Około 47,8 % powierzchni województwa podkarpackiego podlega ochronie prawnej. Artykuł 13 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (DzU Nr.14, poz.492 z póź. zm.) przewiduje następujące formy ochrony przyrody: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, ochronę gatunkową roślin i zwierząt, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
Na Podkarpaciu zarejestrowanych jest 365 parków podworskich. Jest ok.1300 pomników przyrody, w skład, których wchodzi ok. 3400 drzew, najwięcej dębów i lip.
Ponadto rośnie wiele okazałych, o ciekawych walorach przyrodniczych drzew, które nie są objęte ochroną. Bardzo często są one narażone na zniszczenie.