Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA CENTRUM EDUKACJI DZIEDZICTWA KULTUROWO-PRZYRODNICZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Arboretum w Bolestraszycach zostało założone w 1975 roku na terenie historycznego założenia dworsko-ogrodowego, w którym w połowie XIX w. mieszkał i tworzył malarz doby romantyzmu Piotr Michałowski. Obecnie Arboretum jest cennym zabytkiem kultury i przyrody Polski płd.- wsch. spełniającym różnorodne zadania jako: obiekt przyrodniczy, kulturowy, dydaktyczny i naukowy. Jest jedynym w województwie Podkarpackim ogrodem, który umożliwia licznym grupom zwiedzających poznanie kilku tys. różnych gatunków roślin z Polski i ze świata zgromadzonych na powierzchni 25 ha. W Arboretum można zapoznać się z następującymi kolekcjami roślin: dendrologiczną, pomologiczną, roślin wodnych i bagiennych, szklarniowych, wrzosowatych, a także roślin biblijnych i użytkowych. Szczególną troską otaczane są gatunki wpisane na krajową czerwoną listę roślin rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych, min. marsylia czterolistna, kotewka orzech wodny, szachownica kostkowata.
Działalność Arboretum w zakresie upowszechniania i promowania kultury, sztuki i nauki jest różnorodna: kulturalna, wystawiennicza i edukacyjna. Działa „Galeria u Piotra”; „Muzeum Przyrodnicze”, w których prezentowane są wystawy przyrodnicze i plastyczne. Do stałych imprez należy Międzynarodowy Plener Artystyczny „Wiklina w Arboretum”.
Jedną z form działalności instytucji jest szeroko pojęta edukacja skierowana głównie do uczniów wszystkich szczebli szkół oraz osób dorosłych. Działalność edukacyjna realizowana jest przez wyodrębnioną jednostkę, jaką jest Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego. Centrum prowadzi i organizuje różne formy i metody przekazania wiedzy. Są to: lekcje przyrodnicze i muzealne, odczyty, prelekcje, wykłady, konkursy przyrodnicze, pogadanki, plenery i prezentacje z zakresu dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego i ekologii. Prowadzone są także kursy przyrodnicze oraz praktyki, szkolenia i warsztaty. Centrum współpracuje z wieloma placówkami oświatowymi, kulturalnymi, mediami, samorządem lokalnym w zakresie popularyzowania i promowania kultury i przyrody, a także organizowania i nadzorowania obsługi konferencji, imprez kulturalnych i edukacyjnych oraz sympozjów i sesji naukowych.
Tematyka proponowanych zajęć jest różnorodna: przyrodnicza, ekologiczna, ogrodnicza i historyczna. Tematy zajęć, ich treść oraz forma nawiązuje oraz poszerza programy nauczania realizowane w szkołach, a sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku i umiejętności uczniów. Uczestnicy zajęć uczą się m.in. rozpoznawać różne gatunki roślin, zwierząt, poznają historię zabytkowych założeń dworsko-ogrodowych, poznają i utrwalają wiadomości z zakresu budowy morfologicznej roślin oraz ich przystosowania do środowiska życia. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnych aktywnych metod twórczych w taki sposób, iż uczestnicy uczą się logicznego, samodzielnego myślenia oraz wyciągania właściwych wniosków z prowadzonych obserwacji.

Jedną z podstawowych form działalności Arboretum jest organizacja wystaw stałych i czasowych.

Wystawy stałe:
– Kolekcja roślin (dendroflora, rośliny wodne i bagienne, parter oranżeryjny, pomologia, rośliny rzadkie, zagrożone, ginące i chronione, kolekcja roślin biblijnych, kolekcja roślin użytkowych)
– Muzeum Przyrodnicze: ,,Chrońmy ptaki”- wystawa ornitologiczna
– Wystawa historyczno – przyrodnicza,, XXX lat Arboretum Bolestraszyce”- wystawa fotograficzna
– Stała ekspozycja motyli nocnych
– Wystawa dendrologiczna: szyszek, przekrojów, skamielin
– Wystawa owoców i nasion z kolekcji roślin Arboretum
– „Wiklina w Arboretum” – stała ekspozycja rzeźb – obiektów z wikliny
– „Drzew, ogrody, dwory”- wystawa fotograficzna prof. Jerzego Pióreckiego
– „Rośliny rzadkie, zagrożone, ginące i chronione w Arboretum Bolestraszyce” – wystawa fotograficzna
-Drzewa pomniki przyrody Ziemi Przemyskiej. Teka rysunków Aleksandry Wachniewskiej

Prezentowane będą również wystawy czasowe:
Informacje o pozostałych wystawach uzyskać będzie można na stronie internetowej.

Interesującą formą naszej działalności edukacyjnej są lekcje przyrodnicze i muzealne, które prowadzimy w oparciu o prezentowane wystawy oraz zgromadzone kolekcje roślin. Zajęcia wzbogacane są filmami, slajdami, fotografiami i pomocami dydaktycznymi.
Tematyka proponowanych lekcji, odczytów, prelekcji
– Botanika i sztuka
– Budowa roślin nasiennych: kwiat, liść, modyfikacje pędów
– Byliny w ogrodzie
– Czy potrafimy dbać o nasze środowisko?
– Dereń jadalny Cornus mas L. w Arboretum Bolestraszyce i na Podkarpaciu
– Dorobek kulturowo-przyrodniczy Podkarpacia w aspekcie rozwoju ruchu turystycznego
– Dziedzictwo kulturowe Podkarpacia – dwory, ogrody, parki
– Dziedzictwo kulturowe Podkarpacia – trzy kultury
– Dziedzictwo kulturowo- przyrodnicze pogranicza Polski i Ukrainy
– Dziedzictwo przyrodniczo-turystyczne powiatu przemyskiego
– Dźwięki w ogrodzie
– Gatunki drzewiaste obcego pochodzenia zadomowione na obszarze Polski
– Historia dawnych, zabytkowych założeń dworskich i pałacowych Podkarpacia – Bolestraszyce
– Jak przyroda budzi się ze snu zimowego
– Jak przyroda przygotowuje się do zimy
– Jak fotografować przyrodę
– Jak zaprojektować własny ogród
– Jesienne dary ogrodu; owoce i nasiona
– Kolekcja dendrologiczna Arboretum-wybrane gatunki flory amerykańskiej i azjatyckiej
– Kolekcja roślin biblijnych
– Kolekcja roślin szklarniowych
– Krajowe gatunki iglaste
– Kultura i sztuka regionu przemyskiego
– Kultura ogrodnicza w Małopolsce
– Małopolska kolekcja historycznych odmian, form jabłoni oraz derenia jadalnego w Arboretum Bolestraszyce
– Międzynarodowy Dzień Ziemi
– Multimedia w edukacji przyrodniczej
– Kolekcja irysów z grupy Laevigatae oraz Sibiricae
– Paprocie – budowa, gatunki chronione
– Pielęgnacja roślin w szklarni
– Piknik ekologiczny- jak zostać przyjacielem przyrody
– Płazy i gady w Arboretum- gatunki, środowisko życia
– Polska Czerwona Księga Roślin
– Poznajmy rodzime gatunki drzew liściastych
– Problemy ze ściekami
– Przystosowanie roślin do środowiska życia
– Ptaki – jak pomóc im przetrwać zimę, gatunki zimujące
– Ptaki żyjące w Arboretum
– Regionalna kolekcja wikliny użytkowej
– Rola wielkich rodów w edukacji i kulturze ogrodniczej Małopolski
– Rośliny inwazyjne, czy sadzić gatunki obcej flory
– Rośliny wodne, bagienne i ich środowisko życia
– Utylizacja śmieci i odpadów komunalnych
– W jaki sposób zaprojektować własny ogród
– Zapobieganie zanieczyszczeniu wody
– Życie płciowe roślin: kwiat, sposoby zapylania
– Życie w stawie – rośliny i zwierzęta
– Żywe skamieniałości epok minionych- metasekwoja chińska, miłorząb dwuklapowy, eukomia wiązowata, cypryśnik błotny, sośnica japońska, modrzewnik chiński

Proponujemy także zwiedzanie Arboretum z przewodnikiem. Program zwiedzania obejmuje: prezentację kolekcji roślin wraz z omówieniem aspektów biologii i ekologii poszczególnych gatunków roślin, zwłaszcza gatunków rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych we florze polskiej oraz omówienie aspektów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Podkarpacia. W programie jest również zwiedzanie wystaw w Muzeum Przyrodniczym i sezonowych wystaw plastycznych w Galerii Sztuki u Piotra i innych salach wystawowych.
Jak co roku wiosną zapraszamy do udziału w konkursie przyrodniczym organizowanym z okazji Obchodów Światowego Dnia Wody. Oferujemy także udział w konkursie i imprezie ornitologicznej w ramach III Zimowego Liczenia Ptaków w Parkach i Ogrodach.
Jesienią w oparciu o wystawę owoców i nasion oraz jabłek pochodzących z Małopolskiej kolekcji historycznych odmian i form jabłoni proponujemy uczestnictwo w jednodniowych zajęciach o tematach: Jesienne dary ogrodu-owoce i nasiona oraz Pomologia-rola kolekcji drzew owocowych.

Oferta edukacyjna Centrum obejmuje ponadto różne formy zajęć plastycznych. Są to m.in.: plenerowe, zajęcia terenowe; warsztaty z wikliny, papieru, fotografii; plenery malarskie; szkolenia dla nauczycieli i animatorów kultury. Program zajęć plastycznych zawiera podstawowe zagadnienia teoretyczne oraz ukierunkowany jest na praktyczną naukę różnorodnych dziedzin sztuki i fotografii. Zajęcia dostosowane są do wieku i umiejętności uczestników. Podobnie jak w latach poprzednich organizujemy zajęcia terenowe w Oddziale w Cisowej liczącym 283 ha. W trakcie zajęć terenowych uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą poprzez zapoznanie się z różnymi gatunkami flory i fauny środowisk naturalnych położonej w obrębie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Głównym celem zajęć terenowych jest kształtowanie u uczestników pozytywnych emocjonalnych wrażeń na piękno otaczającej przyrody oraz zwrócenie uwagi na problemy i zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Proponowany przez Centrum program w miarę sugestii i zainteresowań wynikających ze strony osób zainteresowanych jest sukcesywnie poszerzany i uzupełniany. Realizujemy także tematy zaproponowane przez nauczycieli i inne osoby. Oferujemy ciekawe i twórcze zajęcia edukacyjne, będące swoistym uzupełnieniem tradycyjnych metod nauczania w szkole. Nasze zajęcia są niekonwencjonalnym i alternatywnym sposobem zdobycia wiedzy kulturowo-przyrodniczej. Zatem serdecznie zapraszamy do korzystania z zaprezentowanego programu edukacyjnego oraz zwiedzania stałych i czasowych wystaw.

RSS
Facebook
GOOGLE
YouTube