Szkoła Średnia

OFERTA EDUKACYJNA CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOŁA ŚREDNIA

 

Propozycje tematów zajęć:

O czym możemy się dowiedzieć na wycieczce terenowej (4 godz.).
Termin realizacji zajęć: V i VI.X. Są to zajęcia terenowe na terenie Arboretum w Cisowej. W trakcie zajęć uczniowie poznają florę i faunę Pogórza Przemyskiego.

Poznajmy budowę roślin nasiennych: kwiat, liście, modyfikacje pędów (3 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-VIII Zajęcia umożliwiają uczniom poznanie budowy morfologicznej roślin (poszczególnych elementów-kwiatu, liści, łodygi i korzenia). Uczniowie poznają także przykłady różnych modyfikacji pędów i ich funkcje.

Poznajmy rodzime gatunki drzew liściastych ( 2,5 godz.).
Termin realizacji zajęć: V – X. W trakcie zajęć uczniowie poznają krajowe gatunki drzew liściastych. Uczą się rozpoznawać poznane gatunki na podstawie skonstruowanych kluczy do oznaczania. Poznają cechy charakterystyczne pozwalające rozróżnić poszczególne gatunki drzew.

Poznajmy żywe skamieniałości epok minionych: metasekwoję chińską i miłorzęba dwuklapowego (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z wybranymi przedstawicielami epok minionych flory azjatyckiej. Uczniowie poznają biologię i znaczenie metasekwoji chińskiej i miłorzęba.

Jak rośliny przystosowały się do środowiska życia (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczniowie poznają budowę morfologiczną i wynikające z niej przystosowania organizmów roślinnych do życia w różnych środowiskach. Uczniowie poznają również wybrane gatunki wodne, bagienne, sukulenty, rośliny kserotermiczne oraz porównują budowę roślin wodnych i lądowych.

Poznajmy paprocie ich budowę oraz gatunki chronione (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczestnicy zajęć poznają wybrane gatunki paproci zgromadzonych w kolekcjach Arboretum. Szczególną uwagę zwraca się na gatunki chronione w Polsce. Uczniowie poznają również budowę morfologiczna i środowisko życia poznanych roślin.

Rośliny wodne, bagienne i ich środowisko (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z wybranymi gatunkami z kolekcji roślin wodnych i bagiennych oraz z ich środowiskiem życia. Szczególną uwagę w trakcie zajęć zwraca się na gatunki objęte ochroną w Polsce.

Kolekcja dendrologiczna Arboretum-wybrane gatunki flory amerykańskiej i azjatyckiej (3 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczniowie poznają wybrane gatunki dendroflory amerykańskiej i azjatyckiej gromadzone w kolekcjach w ogrodach botanicznych i arboretach w Polsce.

Gatunki drzewiaste obcego pochodzenia zadomowione na obszarze Polski (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczestnicy zajęć poznają wybrane gatunki flory obcej ( robinia akacjowa, dąb czerwony, wejmutka, sosna czarna daglezja, orzech czarny, kasztanowiec zwyczajny) zadomowione na terenie Polski. Określają znaczenie gatunków obcych we florze rodzimej.

Polska Czerwona Księga Roślin- ochrona dziedzictwa przyrodniczego (3 godz.).
Termin realizacji zajęć: przez cały rok. Uczestnicy zajęć poznają pojęcia: gatunek, ochrona całkowita i częściowa. Poznają wybrane gatunki rosnące w Arboretum i zamieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz różne sposoby ochrony gatunkowej, wymieniają te formy ochrony występujące w najbliższej okolicy szkoły (powiatu, województwa).

Historia dawnych zabytkowych założeń dworskich i pałacowych Podkarpacia- historia Bolestraszyc (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: przez cały rok. Uczestnicy zajęć poznają historię wybranych założeń dworskich i pałacowych Podkarpacia ze zwróceniem szczególnej uwagi na historię bolestraszyckiego założenia. Uczniowie poznają również postać Piotra Michałowskiego- jego życie i twórczość.

Poznajmy krajowe gatunki iglaste (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: przez cały rok. Uczestnicy zajęć poznają popularne krajowe gatunki drzew i krzewów iglastych. Określają cechy charakterystyczne budowy morfologicznej, znaczenie i biologię oraz uczą się rozpoznawać poznane rośliny w terenie. Uczniowie układają proste klucze do oznaczania poznanych gatunków.

RSS
Facebook
GOOGLE
YouTube