Wszechświat na dłoni 2017

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
Vihorlatská Hvezdáreň v Humennom
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

„Wszechświat na dłoni 2017”

Projektu INT/EK/KAR/I/II/B/0138

 

Współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Polsko słowackie pogranicze to region z wieloma obszarami cennymi przyrodniczo i podlegającymi ochronie. To ostoja bioróżnorodności. Mała jest też wiedza ludności jak w sposób zrównoważony wykorzystywać obszary cenne przyrodniczo dla uzyskiwania dochodów.
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze często nie są postrzegane kompleksowo a promocja i wykorzystywanie jednego z nich często szkodzi drugiemu. Mieszkańcy regionu pogranicza, a zwłaszcza wschodniej Polski i wschodniej Słowacji, mało doceniają istniejące dziedzictwo
przyrodniczo-kulturowe, nie widząc w nim czegoś cennego i mogącego stanowić źródło dochodu, np. z turystyki. Często uważają tereny chronione za przysłowiową „kulę u nogi” ograniczającą ich możliwości rozwoju. Projekt ma pokazać, że turystyka przyrodnicza może przyczyniać się do rozwoju regionu ale i poprawy życia mieszkańców, poprzez dywersyfikację źródeł ich dochodu.
Mieszkańcy wschodniej Słowacji słabo znają południowo-wschodnie tereny województwa podkarpackiego i odwrotnie, mieszkańcy wschodniej części Podkarpacia rzadko odwiedzają wschodnią Słowację. Partnerzy projektu to instytucje zajmujące się udostępnianiem i promocją lokalnego dziedzictwa przyrodniczego jaki i dziedzictwa kulturowego. Partnerzy mają swoje oddziały w miejscach mniej znanych i rzadziej odwiedzanych (Roztoky, Kolonica, Cisowa) a również cennych przyrodniczo i kulturowo. Stworzenie u partnerów dodatkowych atrakcji związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu pogranicza pozwoli zwiększyć ilość odwiedzających ich turystów i a tym samym przyciągnąć ich do mniej odwiedzanych regionów pogranicza. Projekt ma również zachęcić mieszkańców regionu pogranicza ale i odwiedzających go turystów do odwiedzania kraju sąsiedniego, informuje o istniejących w tym regionie atrakcjach turystycznych.


W dniu 12 października 2018 r. w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach, w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie robocze wszystkich Partnerów projektu Wszechświat na dłoni 2017 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Podczas spotkania omawiano problemy, jakie wynikły podczas realizacji projektu, dotychczasowe działania oraz plany dotyczące najbliższych wydarzeń w projekcie.


W dniu 22-23 stycznia 2019 r. w Vihorlackiego Obserwatorium Astronomicznym w Humennym odbyło się drugie spotkanie robocze wszystkich Partnerów projektu pn. „Wszechświat na dłoni 2017” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Spotkanie miało na celu poznanie kadry i siedziby partnerów słowackich przez Partnera Wiodącego. Poruszane były tematy dotyczące wspólnych warsztatów, konferencji, wizyty studialnej, a także sprawy bieżące w projekcie. Ponadto Partner Wiodący dostarczył ulotki promujące projekt a także dokonał kontroli realizacji projektu przez partnerów.


28-31 marca 2019 r. w Hvezdáreň Roztoky (okr. Svidník) odbyły się warsztaty astrofotograficzne KOLOFOTA 2019 r. w ramach realizacji projektu pn. „Wszechświat na dłoni 2017” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja. W warsztatach tych udział wzięli zaproszeni uczestnicy, m.in. partnerzy mikroprojektu tj. przedstawiciele
z Arboretum w Bolestraszycach i Vihorlackie Obserwatorium Astronomiczne w Humennem Czterodniowe warsztaty prowadzone były przez zaproszonych ekspertów z fotografii przyrodniczej, w tym astrofotografii, fotografii nocnej i lotniczej składały się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej. Uczestnicy warsztatów wysłuchali następujących referatów:
1. Privítanie a informácia o projekte „VESMÍR NA DLANI 2017“ Mária Pajzinková,
Igor Kudzej,
2. „Úvod do histórie astrofotografie” Lektor: Róbert Adam,
3. „Sklenené archívy hviezdneho neba” Lektor: Igor Kudzej ,
4. „Astrofotografia v kocke” Lektor: Karol Petrík ,
5. „Ako pozorovať premenné hviezdy fotoaparátom” Lektor: Matúš Kamenec ,
6. „Projekt +8mag sky” Lektor: Pavol Ďuriš,
7. Fotosúťaž „Svieťme si na cestu…nie na hviezdy” Lektor: Pavol Rapavý,
8. „Detekcia Slnka” Lektor: Grzegorz Sek,
9. „Praktická astrofotografia” Lektor: Štefan Gojdič,
10. „Spracovanie a úprava digitálnej fotografie” Lektor: Štefan Gojdič,
11. „MIKROFOTOGRAFIA” Lektor: Marek Harman ,
12. „Inšpirácie k fyzikálnej (makro) fotografii” Lektor: Daniela Rapavá ,
13. „Stereoskopická fotografia” Lektor: Robert Bury,
14. „Z vlastnej tvorby” Lektor: Roman Vaňúr .

W nocy z piątku na sobotę prowadzono intensywne obserwacje nieba. Wprawiano się do trudnej sztuki fotografii nocnego nieba, jak również obsługi skomplikowanego sprzętu fotograficznego jak i teleskopów.
W sobotę zaś uczestnicy w trakcie wyprawy terenowej doskonalili umiejętności w fotografii makro.

RSS
Facebook
GOOGLE
YouTube