Wszechświat na dłoni 2017

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
Vihorlatská Hvezdáreň v Humennom
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

„Wszechświat na dłoni 2017”

Projektu INT/EK/KAR/I/II/B/0138

Polsko słowackie pogranicze to region z wieloma obszarami cennymi przyrodniczo i podlegającymi ochronie. To ostoja bioróżnorodności. Mała jest też wiedza ludności jak w sposób zrównoważony wykorzystywać obszary cenne przyrodniczo dla uzyskiwania dochodów.
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze często nie są postrzegane kompleksowo a promocja i wykorzystywanie jednego z nich często szkodzi drugiemu. Mieszkańcy regionu pogranicza, a zwłaszcza wschodniej Polski i wschodniej Słowacji, mało doceniają istniejące dziedzictwo
przyrodniczo-kulturowe, nie widząc w nim czegoś cennego i mogącego stanowić źródło dochodu, np. z turystyki. Często uważają tereny chronione za przysłowiową „kulę u nogi” ograniczającą ich możliwości rozwoju. Projekt ma pokazać, że turystyka przyrodnicza może przyczyniać się do rozwoju regionu ale i poprawy życia mieszkańców, poprzez dywersyfikację źródeł ich dochodu.
Mieszkańcy wschodniej Słowacji słabo znają południowo-wschodnie tereny województwa podkarpackiego i odwrotnie, mieszkańcy wschodniej części Podkarpacia rzadko odwiedzają wschodnią Słowację. Partnerzy projektu to instytucje zajmujące się udostępnianiem i promocją lokalnego dziedzictwa przyrodniczego jaki i dziedzictwa kulturowego. Partnerzy mają swoje oddziały w miejscach mniej znanych i rzadziej odwiedzanych (Roztoky, Kolonica, Cisowa) a również cennych przyrodniczo i kulturowo. Stworzenie u partnerów dodatkowych atrakcji związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu pogranicza pozwoli zwiększyć ilość odwiedzających ich turystów i a tym samym przyciągnąć ich do mniej odwiedzanych regionów pogranicza. Projekt ma również zachęcić mieszkańców regionu pogranicza ale i odwiedzających go turystów do odwiedzania kraju sąsiedniego, informuje o istniejących w tym regionie atrakcjach turystycznych.


W dniu 12 października 2018 r. w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach, w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie robocze wszystkich Partnerów projektu Wszechświat na dłoni 2017 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Podczas spotkania omawiano problemy, jakie wynikły podczas realizacji projektu, dotychczasowe działania oraz plany dotyczące najbliższych wydarzeń w projekcie.